ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และได้ดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไปแล้ว นั้น

     บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดาวโหลดนี้  ดาวโหลดเอกสาร

     

      ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่ิิอสันติ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ดำเนินการประเมิณความความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก.) เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น

      สำนักงานปรมาณูเพื่ิอสันติจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิณความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก.) และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๗ แห่งประกาศรัับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ดังมีรายละเอียดรายชื่อ ดังเอกสารดาวโหลดประกาศนี้  ดาวโหลดประกาศ

Search