ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข) พนักงานราชการทั่วไป   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

Search