ประกาศรายชื่อและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก) พนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก) รายชื่อผู้้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ พนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก) และรายชื่อผู้้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข) พนักงานราชการตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

ประกาศรายชื่อและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก) พนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก) พนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

Search