ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข) พนักงานราชการทั่วไป   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

Search