ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข) พนักงานราชการทั่วไป   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศรายขื่อผู้ผ่านการประเมินฯ(ภาค ก) และเลื่อนกำหนดวัน เวลาการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงารราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

Search