นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการและเหตุผล
   สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ขึ้น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและเข้าใจถึงวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจาก ปส. ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจ ปส. จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและได้มาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด
   ปส. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูล ดังต่อไปนี้
     (๑) เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการต่าง ๆ หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับ ปส. ณ ที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่ควบคุมดูแลโดย ปส. เป็นต้น
     (๒) เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการอื่น ๆ ตามพันธกิจของ ปส. เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการของ ปส. ด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
    (๓) เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่ ปส. เช่น การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง การรับข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นในฐานะที่ ปส. มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พันธกิจในการดำเนินการจัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล รวมถึงความจำเป็นเพื่อให้บริการตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานคู่สัญญาได้ เป็นต้น
๒. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล
   ปส. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยคำนึงถึงความถูกต้องครบถ้วน และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามภารกิจเท่านั้น
๓. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
   ปส. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามภารกิจของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติที่ปรากฏในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ เช่น การพิจารณาออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในภารกิจของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รวมถึงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศและระบบงานต่าง ๆ ให้ทันสมัย
๔. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
   ปส. จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยทำหนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่กฎหมายบังคับไว้ปส. กำหนดให้ผู้รับจ้างและพนักงานจ้างเหมา (outsource) เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ เป็นความลับ โดยห้ามนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้นอกเหนือจากที่กำหนดให้ดำเนินการตามสัญญาจ้าง
๕. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
   ปส. มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การทำลาย การใช้ การแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยอย่างน้อยต้องมีเรื่องดังต่อไปนี้
     (๑) มาตรการสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลส่วนบุคคลให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ ปส. ด้วยการเผยแพร่ข่าวสาร ให้ความรู้ การจัดสัมมนา หรือการฝึกอบรม
     (๒) การกำหนดสิทธิและข้อจำกัดของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ ปส. ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อแบ่งระดับความรับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่ระดับผู้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลจนถึงระดับผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ และระบบงานต่าง ๆ ทั้งนี้ รวมไปถึงผู้รับจ้าง พนักงานจ้างเหมา ตามสัญญาจ้าง
     (๓) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงและปลอดภัยของระบบเว็บไซต์ระบบสารสนเทศและระบบงานต่าง ๆ ทั้งหมดของ ปส. อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงระบบดังกล่าวให้ทันสมัย มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และมีมาตรการป้องกันช่องโหว่
๖. การใช้คุกกี้
   เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์ของ ปส. ปส. อาจใช้คุกกี้ในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลการเข้าเยี่ยมชมระบบเว็บไซต์จากผู้ใช้งานทุกรายผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกัน
๗. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
   เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้
     (๑) สิทธิขอถอนความยินยอม เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่กับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมาย
     (๒) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับข้อมูลส่วนบุคคลหรือสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเองที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และขอให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมว่า สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมาได้อย่างไร
     (๓) สิทธิคัดค้าน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวมการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเมื่อใดก็ได้ ในกรณีที่กฎหมายให้อำนาจสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน
     (๔) สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
     (๕) สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
     (๖) สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิคัดค้านหรือสิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
     (๗) สิทธิร้องเรียน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๘. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
   ปส. จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็น ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น และจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อครบกำหนดระยะเวลา โดยปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
๙. ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
   ปส. ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ กำกับ และให้คำแนะนำในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๐. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ปส. อาจทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
๑๑. การติดต่อกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติกรณีที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

สามารถติดต่อสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ที่
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เลขที่ ๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๔๒๐๑ โทรสาร ๐ 2561 3013
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Website: www.oap.go.th

 


ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

photo committee 

ทำเนียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 

- 1 มิถุนายน 2564 - ปัจจุบัน

- 13 สิงหาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

- 10 กรกฎาคม 2562 - 15 กรกฎาคม 2563

- 30 มกราคม 2562 - 9 กรกฎาคม 2562

- 23 พฤศจิกายน 2560 - 30 มกราคม 2562

- 1 กุมภาพันธ์ 2560 - 23 พฤศจิกายน 2560


ความเป็นมา

         อนุสนธิจากพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 (พระราชบัญญัติฯ) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ที่ 67 ก  วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559  แล้วโดยความตามมาตรา 2 กำหนดให้พระราชบัญญัติฯ นี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) เป็นผลให้คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติสิ้นสุดลง (ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2508)

       คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติชุดใหม่ ตามกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติฯ หมวด 2 คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (มาตรา 9 - 17) รวมถึงกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลในมาตรา 145 ให้คณะกรรมการประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการโดยตำแหน่งตามมาตรา 9 (1) (2) (3) ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมี การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 9 (4) ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)


duty committee


กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

expert 3 

ทำเนียบคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

- 1 มิถุนายน 2564 - ปัจจุบัน

- 28 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2564

- 2 มกราคม 2562 - 27 พฤษภาคม 2562

- 7 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 มกราคม 2562 


สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 1/2565


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ครั้งที่ 2/2563 , ครั้งที่ 1/2564


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ครั้งที่ 1/2563


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ครั้งที่ 1/2562 , ครั้งที่ 2/2562 , ครั้งที่ 3/2562


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ครั้งที่ 1/2561 , ครั้งที่ 2/2561 , ครั้งที่ 3/2561 , ครั้งที่ 4/2561 


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ครั้งที่ 1/2560 , ครั้งที่ 2/2560 , ครั้งที่ 3/2560 , ครั้งที่ 4/2560 , ครั้งที่ 5/2560 , ครั้งที่ 6/2560 , ครั้งที่ 7/2560 , ครั้งที่ 8/2560


 คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติsubcommitee


 รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

report 2565   report 2564   report 2563 

ผลการดำเนินงานคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ประจำปี 2565 

ผลการดำเนินงานคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ประจำปี 2564

ผลการดำเนินงานคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ประจำปี 2563 


 ทำเนียบคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

  board 2565   board 2564  

ทำเนียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติและคณะอนุกรรมการฯ ประจำปี 2565

ทำเนียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติและคณะอนุกรรมการฯ ประจำปี 2564

   

     กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีภารกิจเป็นหน่วยงานหลักในการเสนอแนะนโยบาย แนวทาง และแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ และกำกับให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ ประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยการบริหารจัดการด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติให้เป็นไปตามพันธกรณีหรือความตกลงระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
(๓) กำกับดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
(๔) เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและมาตรฐานด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
(๖) ประสานและดำเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีหรือความตกลงระหว่างประเทศ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2564

 

 suchin2301 

 

 วิสัยทัศน์ด้านดิจิทัล

"สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนองตอบต่อผู้รับบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ (SMART OAP)"

 

พันธกิจด้านดิจิทัล

1. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการต่อผู้รับบริการของสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
2. พัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
3 บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนาและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ 1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการของหน่วยงานที่ตอบสนอง

ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความสามารถในการพัฒนาและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

 

นโยบายด้านการบริหารงาน

ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ปส. ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)
ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 - 2565

   

 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ อว.

 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ อว. สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ (ใช้เงินเหลือจ่าย/โอนเปลี่ยนแปลง) และโครงการสำหรับเสนอขอตั้งงบประมาณประจำปี ดังนี้

  • โครงการกิจกรรม ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท มอบอำนาจให้ CIO ประจำหน่วยงาน พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยใช้แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของ อว. ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  • โครงการกิจกรรม ที่มีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท นำเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ อว. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยใช้แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  • หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ อว.

 

 

 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจัดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑. หลักการและเหตุผล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ กำหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายนั้นๆ อย่างเป็นระบบและรอบด้าน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จึงจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มผู้รับใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี ที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ กลุ่มผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสีตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อไป

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กำหนดให้การกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีตามพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเพียงระบบการออกใบอนุญาต กลไกดังกล่าวเป็นการกำกับดูแลที่เคร่งครัดและไม่เหมาะสมกับการกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีบางประเภท ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางนิวเคลียร์และรังสีแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง เพื่อเป็นการลดภาระแก่ผู้ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสีประเภทดังกล่าว จึงสมควรเพิ่มระบบการแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีอีกระบบหนึ่ง รวมทั้งสมควรแก้ไขการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ในสถานที่ทำการของผู้รับใบอนุญาตให้สอดคล้องกับสภาพและลักษณะการทำงาน อีกทั้งเพื่อให้ขอบเขต การบังคับใช้กฎหมายและดุลยพินิจในการกำหนดโทษมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒.๓ เพื่อให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่หลากหลาย และสามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังกล่าวต่อไป

๓. รูปแบบการดำเนินงาน

๓.๑ ดำเนินการจัดกิจกรรมใน ๔ พื้นที่ ได้แก่

- ภาคกลาง ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทแอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น

- ภาคใต้ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมทีอาร์ร๊อกฮิลล์ โฮเทล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

- ภาคเหนือ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

๓.๒ รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ http://www.lawamendment.go.th และ http://www.oap.go.th

Search