เปิดรับสมัครการอบรมและการทดสอบ เพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx)  ครั้งที่ 2/2565 

รับสมัครการอบรมและการทดสอบ เพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx)  ครั้งที่ 2/2565 

สําหรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่หมดอายุเดือนเมษายน และ พฤษภาคม 2565

***เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 มีนาคม  2565


***วันที่อบรม 16 - 18 มีนาคม 2565
 

unnamed 2 ระบบสมัครอบรมและทดสอบ เพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

 

 

Search