แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 02

ตามกฎกระทรวง ข้อ 6(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจากหน่วยงานที่เลขาธิการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

61

000001

Search