แบบรับฟังความคิดเห็น

รายงานสถานะร่างกฎหมายลำดับรองซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ในความรับผิดชอบของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ร่างกฎกระทรวงฯ ประกาศคณะกรรมการฯ และประกาศสำนักงานฯ ที่ออกตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

ร่างกฎหมายทั่วไป

ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี

ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสี

ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์

ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์


ท่านสามารถให้ความคิดเห็นได้ 3 วิธี ดังนี้

  1. โพสต์ความคิดเห็นผ่านทาง facebook comment ในแต่ละหน้าของกฎกระทรวง/ประกาศ
  2. ส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  3. กรอกข้อมูลลงใน ฟอร์มออนไลน์ นี้

Search