แผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ (2560 - 2569)

push pin  นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569   แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564   Screenshot 2022 04 29 110509

 

    เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาด้านนิวเคลียร์และรังสี (Thematic Areas) ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570   new gif

  educationรายงาน

 new  09 report national f1   รายงานการติดคามและประเมินผล นิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 2   ปกรายงานฯ 64 Page 1                         10 report evaluation national f1

clipboard

 แบบฟอร์ม

 

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 
newปกหน้า   แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)    ตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)   
10 report workshop  11 servey 64 68

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

new

 เล่มแผนปฏิบัติราชการ ปส. 2566   actionplan 64 edit 0 ปกหน้า แผนปฏิบัติราชการปี 2564

แผนปฏิบัติการดิจิทัล

การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน-โครงการที่สำคัญ

ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ

new รายละเอียดตัวชี้วัด 2566 เลขหน้าPages from ตัวชี้วัด ปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  KPI64 cover

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ปี 2562

       อกสารประกอบการชี้แจง แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย

       • รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย ปี พ.ศ. 2555 - 2562

รายงานฉบับสมบูรณ์การดำเนินงานโครงการ

       • รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2555 - 2559

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

new evaluation 2560 2562   07 budget 58 62

new

Pages from รายงานผลติดตาม ประเมิน ตัวชี้วัด 65   Pages from รายงานการประเมินผลดำเนิงาน ปส. ปี 64   evaluation 2563   08 evaluation 62     

อื่นๆ

new.gif ปกรายงานบางปะกง  1. รายงานผลการสำรวจความคิดเห็น เรื่องแผนปฏิรูป  cover foresight  14 evaluation  13 project  

    12 research budget  11 Budget Com 

 

 

 

 

customer service     02-596 7600 ต่อ 4107 - 4110 

 

mail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , policyplanning.oap@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Search