พิมพ์

 suchin2301 

 

 วิสัยทัศน์ด้านดิจิทัล

"สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนองตอบต่อผู้รับบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ (SMART OAP)"

 

พันธกิจด้านดิจิทัล

1. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการต่อผู้รับบริการของสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
2. พัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
3 บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนาและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ 1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการของหน่วยงานที่ตอบสนอง

ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความสามารถในการพัฒนาและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

 

นโยบายด้านการบริหารงาน

ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 - 2565

    

 

 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ อว.

 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ อว. สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ (ใช้เงินเหลือจ่าย/โอนเปลี่ยนแปลง) และโครงการสำหรับเสนอขอตั้งงบประมาณประจำปี ดังนี้