ผู้บริหาร

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์

เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Mr. Permsuk Sutchaphiwat
Secretary General
เบอร์ติดต่อ : 0-2596-7600 ต่อ 1301
Email : permsuk.s@oap.go.th

 

นางเพ็ญนภา กัญชนะ

นางเพ็ญนภา กัญชนะ

รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Ms.Pennapa Kanchana
Deputy Secretary General
เบอร์ติดต่อ : 0-2596-7600 ต่อ 1202
E-mail:
pennapa.k@oap.go.th

นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล

นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Ms.Ampika Apichaibukol
Director of Strategy and Planning Division
เบอร์ติดต่อ : 0-2596-7600 ต่อ 4101
E-mail: ampika.a@oap.go.th

ดร. รุจจพัน เกตุกล่ำ

ดร. รุจจพัน เกตุกล่ำ

ผู้อำนวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี
Dr. Rutjaphan Kateklum
Director of Nuclear and Radiation Licensing Division
เบอร์ติดต่อ : 0-2596-7600 ต่อ 1506
E-mail: rutjapan.k@oap.go.th

นางดารุณี พีขุนทด

นางดารุณี พีขุนทด

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย
Ms. Darunee Peekhunthod
Director of Regulatory Technical Support Division
เบอร์ติดต่อ : 0-2596-7600 ต่อ 4116
E-mail: darunee.p@oap.go.th

นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์

นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์

เลขานุการกรม 
Ms.Kannika Maneewan
Secretary to the Office
เบอร์ติดต่อ : 0-2596-7600 ต่อ 1206
Email : kannika.m@oap.go.th

นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล

นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
Ms.Varaporn Watcharasuragul
Expert on Nuclear Safety
เบอร์ติดต่อ : 0-2596-7600 ต่อ 3601
E-mail: varaporn.w@oap.go.th

ดร.ยุทธนา ตุ้มน้อย

ดร.ยุทธนา ตุ้มน้อย

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานปรมาณู
Dr.Yuttana  Tumnoi
Acting expert on Atomic Energy
เบอร์ติดต่อ : 0-2596-7600 ต่อ 4403
Email : yuttana.t@oap.go.th

นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ

นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู
Ms. Tanawan Chamsuwan
Expert on Administration Development
เบอร์ติดต่อ : 0-2596-7600 ต่อ 4107
E-mail: tanawan.c@oap.go.th

ดร. รุ่งธรรม ทาคำ

ดร. รุ่งธรรม ทาคำ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางรังสี
Dr. Rungdham Takam    
Expert on Radiation Safety
เบอร์ติดต่อ : 0-2596-7600 ต่อ 1614
E-mail: rungdham.t@oap.go.th

ดร. วิทิต ผึ่งกัน

ดร. วิทิต ผึ่งกัน

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินค่ากัมมันตภาพรังสี
Dr. Vithit Pungkun
Acting Expert on Radioactivity Measurement
เบอร์ติดต่อ : 0-2596-7600 ต่อ 1402
E-mail: vithit.p@oap.go.th

นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล

นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 

Ms.Varaporn Watcharasuragul
Director of Administration Development Group
เบอร์ติดต่อ : 0-2596-7600 ต่อ 3601
Email : varaporn.w@oap.go.th

นายอนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว

นายอนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย
Mr.Aniruth Songjakkae
Director of Legal Affairs Group
เบอร์ติดต่อ : 0-2596-7600 ต่อ 3401
Email : aniruth.s@oap.go.th

นางสาวนงลักษณ์ ภูวิภิรมย์

นางสาวนงลักษณ์ ภูวิภิรมย์

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Ms. Nongluk Poovipirom
Director of Internal Audit Group
เบอร์ติดต่อ : 0-2596-7600 ต่อ 1505
E-mail : nongluk.p@oap.go.th

ทำเนียบเลขาธิการ ปส.

1. พล.อ.จ.ดร. สวัสดิ์ ศรีสุข พ.ศ. 2504 - 2518
2. น.ท.ไกรวุฒิ สุขกิจบำรุง ร.น. พ.ศ. 2518 - 2523
3. น.ต.ม.ร.ว.โสภาคย์พงศ์ เกษมสันต์ พ.ศ. 2523 - 2525
4. นายอาทร ปทุมสูตร พ.ศ. 2525 - 2531
5. ร.อ.สุชาติ มงคลพันธ์ ร.น. พ.ศ. 2531 - 2533 และ พ.ศ. 2535 - 2537
6. ด.ร.ปกิต กิระวานิช พ.ศ. 2533 - 2535
7. นายเกรียงศักดิ์ ภัทราคม พ.ศ. 2537 - 2543
8. นายเกรียงกร เพชรบุตร พ.ศ. 2543 - 2546
9. นายปฐม แหยมเกตุ พ.ศ. 2546 - 2548
10. ดร.มนูญ อร่ามรัตน์ พ.ศ. 2548 - 2549
11. นายเชาว์ รอดทองคำ พ.ศ. 2549 - 2551
12. นายศิริชัย เขียนมีสุข พ.ศ. 2551 - 2552
13. ศ.ดร.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว พ.ศ. 2552 - 2555
14. ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ พ.ศ. 2555 - 2556
15. นายสุพรรณ แสงทอง พ.ศ. 2556 - 2557
16. ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ พ.ศ. 2557 - 2561
17. นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย พ.ศ. 2561 - 2563
18. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

Search