คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  

 คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ              

1. คณะอนุกรรมการกฏหมายและการขับเคลื่อนให้ดำเนินการตามกฎหมาย 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ครั้งที่ 1/2565 , ครั้งที่ 2/2565
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :


2. คณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ครั้งที่ 4/2564 , ครั้งที่ 1/2565 , ครั้งที่ 2/2565
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :


3. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
     
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ครั้งที่ 2/2564 , ครั้งที่ 1/2565
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :


4. คณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์
      
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ครั้งที่ 1/2565 , ครั้งที่ 2/2565 , ครั้งที่ 3/2565
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :


5. คณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการเกษตรและโภชนาการ
      
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ครั้งที่ 1/2565
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :


6. คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ครั้งที่ 1/2565
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :


7. คณะอนุกรรมการว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ครั้งที่ 1/2564
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :


8. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการวัดและเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ในประเทศไทย
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ครั้งที่ 1/2565 , ครั้งที่ 2/2565
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :


9. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านรังสีทางการแพทย์
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ครั้งที่ 1/2565 , ครั้งที่ 2/2565
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :


10. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการได้รับรังสีตามข้อกำหนดของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบจากรังสี
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ครั้งที่ 1/2565 , ครั้งที่ 2/2565
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :


11. คณะอนุกรรมการกำหนดสมมรรถนะ ศักยภาพ และมาตรฐานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ครั้งที่ 1/2565
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :


12. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ครั้งที่ 1/2565 , ครั้งที่ 2/2565
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :


13. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการระดับประเทศของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รอบปี พ.ศ. 2567 - 2568
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ครั้งที่ 2/2564 , ครั้งที่ 1/2565
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :


14. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ครั้งที่ 7/2564 , ครั้งที่ 8/2564 , ครั้งที่ 9/2564 , ครั้งที่ 1/2565 , ครั้งที่ 2/2565 , ครั้งที่ 3/2565 , ครั้งที่ 4/2565 , ครั้งที่ 5/2565 , ครั้งที่ 6/2565 , ครั้งที่ 7/2565
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :             


 15. คณะอนุกรรมการความปลอดภัยในการจัดการกากกัมมันตรังสีและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ครั้งที่ 1/2565 , ครั้งที่ 2/2565 , ครั้งที่ 3/2565 , ครั้งที่ 4/2565 , ครั้งที่ 5/2565
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 :
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :             


 16. คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :

Search