ดาวน์โหลด ใบสมัคร และกำหนดการ เข้าร่วมกิจกรรม การถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิวเคลียร์ รังสี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1

Attachments:
Download this file (กำหนดการ_edit_151159.pdf)กำหนดการ[กําหนดการ กิจกรรมการถายทอดความรูความรูเบื้องตนเกยี่วกับนิวเคลียร รังสี และกฎหมายที่เกี่ยวของ ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2560 วันพฤหัสบดีท ี่17 พฤศจิกายน 2559 ณ หองประชุมใหญ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ]47 kB
Download this file (ใบสมัคร.pdf)ใบสมัคร[ใบสมัครเขารวมกิจกรรมการถายทอดความรูความรูเบื้องตนเกยี่วกับนิวเคลียร รังสี และกฎหมายที่เกี่ยวของ ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2560 ]40 kB

Search