ด้วยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้กำหนดการจัดฝึกอบรม หลักสูตรความปลอดภัยทางรังสีเฉพาะทางด้านการแพทย์   สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีในใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องกำเนิดรังสี เพื่อสร้างความเข้าใจ พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 รวมทั้งศักยภาพ บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ในวันที่ 20 -21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ปส. จึงขอให้ผู้มีคุณสมบัติข้างต้น และขอให้หน่วยงานโปรดพิจารณาอนุญาตให้บุคลากรผู้มีคุณสมบัติข้างต้น ยื่นสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามที่กล่าวข้างต้น โดยไม่เสียค่าสมัคร

           หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายวุฒิศักดิ์ ไตรภพชัยกุล นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 2322 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เนื่องจากรับจำนวนจำกัดเพียง 100 ที่นั่งเท่านั้น

Tags:

    อบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและผู้ประกอบการ ด้วยเทคโนโลยีรังสีในพื้นที่ EECi จังหวัดระยอง (หลักสูตรความปลอดภัยทางรังสีเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรม)   ตั้งแต่วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

 

  พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บังคับแก่การดำเนินการเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในทางสันติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย ที่จะป้องกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียร์และรังสีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

    การกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี ทั้งวัสดุกัมมันตรังสี และเครื่องกำเนิดรังสีจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งสถานประกอบการทางรังสีที่มีการดำเนินการผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี และ/หรือเครื่องกำเนิดรังสี รวมทั้งการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านวัสดุกัมมันตรังสี และนำเข้าหรือส่งออกเครื่องกำเนิดรังสีจะต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

     ปัจจุบัน มีสถานประกอบการที่ดำเนินการผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปี แต่ยังมีสถานประกอบการจำนวนหนึ่ง เช่น คลินิกทันตกรรม ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงสาธารณสุขที่มีการครอบครองเครื่องกำเนิดรังสี แต่ยังไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตฯ กับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ดังนั้น เพื่อให้การกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีเป็นไปตามมาตรฐาน มีความปลอดภัยทั้งผู้ใช้งาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อมอีกทั้งเพื่อให้สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนในการขออนุญาตฯ และดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงให้การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติฉบับนี้มีประสิทธิภาพ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมกับศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ประจำภูมิภาค (ศวภ.) จึงได้จัดทำโครงการ “การกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีในสถานประกอบการคลินิกที่มีไว้ในครอบครองซึ่งเครื่องกำเนิดรังสี” ในพื้นที่ 76 จังหวัด ทั่วประเทศไทย

กำหนดการรวม 9 ครง

ดาวน์โหลด แบบตอบรับ และ กำหนดการการประชุมฯ

Search

สำหรับบุคลากร ปส.