ประชุมของคณะอนุกรรมการว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2562

       วันนี้ เวลา 09.00 น. (9 ส.ค. 62) ได้มีการประชุมของคณะอนุกรรมการว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมเพื่อทบทวนผลการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ พิจารณาเสนอแนะแนวทาง และข้อคิดเห็นในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

OAP 6678 resize

OAP 6681 resize

oap92 resize

OAP 6676 resize OAP 6694 resize OAP 6692 resize OAP 6666 resize OAP 6688 resize OAP 6683 resize OAP 6667 resize oap91 resize OAP 6691 resize

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

 

 

Search