ปส. ดึง IAEA เสริมเทคนิคการวัดรังสีชีวภาพ ช่วยไทยพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินนิวเคลียร์-รังสี

         ปส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายมาตรวัดรังสีทางชีวภาพ เรื่อง Dicentric Chromosome Analysis for Radiation Biological Dosimetry ระหว่างวันที่30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรวัดรังสีชีวภาพในเทคนิคการวิเคราะห์ชนิดไดเซ็นทริกให้แก่เครือข่ายมาตรวัดรังสีทางชีววิทยา เจ้าหน้าที่ ปส. และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 30 คน เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้มีความพร้อมและสามารถรับมือต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งอาจเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกประเทศได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบแก่ชีวิตประชาชน สภาวะจิตใจ รวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้างได้ ในโอกาสนี้ ปส. ได้รับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) ร่วมถ่ายทอดความรู้ตลอดการประชุมฯ

DSC 0053 resize

         มาตรวัดรังสีทางชีวภาพ คือ การวัดปริมาณรังสีด้วยเทคนิคทางชีวภาพ/ทางชีววิทยาต่างๆ อาทิ เทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์ (การศึกษาความผิดปกติของโครโมโซมจากการได้รับรังสี) เทคนิคทางชีวโมเลกุล (การศึกษาการแตกหักของดีเอนเอ) ซึ่งนอกจาก จะใช้ในทางการแพทย์ด้านการประเมินปริมาณรังสีสำหรับผู้ป่วยในงานรังสีรักษาแล้ว ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเตรียมการรองรับและตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีได้อีกด้วย โดยการประชุมฯ ในครั้งนี้ ปส. เชื่อว่าจะช่วยให้เครือข่ายมาตรวัดรังสีทางชีวภาพของไทยมีขีดความสามารถและพัฒนาสู่ความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายระหว่างห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซมจากการได้รับรังสี เพื่อประเมินปริมาณการได้รับรังสีอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ อันจะนำไปสู่การพัฒนางานเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและความเข้มแข็งของเครือข่ายในการรับมือต่อเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยต่าง ๆ ในอนาคตต่อไป

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 4407 – 4408

DSC 0017 resize  DSC 0016 resize DSC 0005 resize DSC 0061 resize DSC 0019 resize DSC 0041 resize   

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

Search