ค.ต.ป. ประจำกระทรวง เยี่ยมชมสถานี PS41 และ ศปส. เชียงใหม่

       OAP 0099 1 resize

       วันนี้ (วันที่ 26 กรกฎาคม 2562) นางสุชิน อุดมสมพร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้รับมอบหมายจาก นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเฝ้าระวังทางรังสีของประเทศไทยต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค.ต.ป. ประจำกระทรวง) นำโดยนายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ ประธาน ค.ต.ป. ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสถานีเฝ้าตรวจความสั่นสะเทือนของพิภพ (PS 41) ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนาวาเอกพิเชษฐ์ เตียงเกตุ หัวหน้าสถานีฯ และพลเรือตรีอานนท์ วายวานนท์ ที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิค ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ในการปฏิบัติงานของสถานีฯ โดยทุกฝ่ายได้ร่วมหารือการดำเนินงานพร้อมให้ข้อเสนอแนะประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะฯ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ด้วย

OAP 0099 4 resize

OAP 0099 2 resize

OAP 0099 3 resize OAP 0099 6 resize OAP 0099 14 resize OAP 0099 10 resize

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

 

 

Search