สารบัญ

กลุ่มพัฒนาด้านความมั่นคงและพิทักษ์ความปลอดภัย (กพพ.)

(1) ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความมั่นคงและการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ตามภารกิจของสำนักงาน
(2) ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์วัสดุนิวเคลียร์ รวมทั้งวัสดุกัมมันตรังสี เพื่อสนับสนุนการป้องกันอันตราย   
      และการกำกับดูแลความมั่นคงและปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
(3) ให้การสนับสนุนเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการกำกับดูแลความมั่นคงและการวิจัยและพัฒนาในด้านพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
(4) พัฒนามาตรฐานสำหรับการกำกับดูแลความมั่นคงและการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
(5) ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อสนับสนุนงานนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์     

NF

 

Search