สารบัญ

กลุ่มพัฒนาด้านความปลอดภัย (กพป.)

  1. จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
  2. วิจัยและพัฒนาสำหรับการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
  3. ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาที่มีศักยภาพ เพื่อต่อยอดสู่การกำกับดูแลฯ อย่างเป็นรูปธรรม
  4. พัฒนาความเข้มแข็งและความร่วมมืออย่างยั่งยืนของเครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
  5. ปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกรณีของสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ รวมทั้งพันธกรณีและข้อตกลงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Search