กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นหน่วยงานหลักของสำนักงานฯ ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ ควบคุมดูแล และพัฒนาระบบระบบสารสนเทศ รวมทั้งประสานงานและปฏิบัติตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการพัฒนา  บำรุงรักษา และปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ เพื่อการบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ อันจะเป็นการสนับสนุนภารกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และเป็นช่องทางการสื่อสารที่สำคัญในการให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ฉับไว และมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมี 2 ด้าน ดังต่อไปนี้

   ด้านการบริการ มีภาระหน้าที่ครอบคลุมในเรื่องของ

 • รวบรวมข้อมูล จัดสร้าง และให้บริการข้อมูลสถิติในด้านต่าง ๆ
 • รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่หน่วยงานและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสำนักงานฯ
 • ให้บริการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ให้บริการตอบข้อซัก ถาม และปัญหาต่าง ๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ให้บริการดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์สารสนเทศ และระบบงานสารสนเทศของส่วนศูนย์ข้อมูลกลางเอง และที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนศูนย์ข้อมูลกลาง
 • ให้บริการดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบอินทราเน็ต

   ด้านการพัฒนา มีภาระหน้าที่ครอบคลุมในเรื่องของ

 • วางแผน ผลักดัน และให้ความร่วมมือ ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 • ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการออกแบบ และพัฒนาระบบงานสารสนเทศ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 • พัฒนาแนวทาง กรรมวิธี และมาตรฐานด้านการพัฒนาสารสนเทศของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 • กำหนดมาตรฐานข้อมูล ที่ทำการจัดเก็บในฐานข้อมูลของระบบงานสารสนเทศที่ใช้ในการดำเนินงานของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

   อำนาจหน้าที่ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ประสานงานและปฏิบัติตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ รวมทั้งจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานฯ
 • เสนอแนะนโยบบายกำกับดูแล สนับสนุนส่งเสริม วางแผนและติดตามผลการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของสำนักงานฯ
 • พัฒนา บริหารจัดการ ควบคุมดูแล และบำรุงรักษา ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล รวมทั้งการเขียนชุดคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผล
 • ดูแลรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานฯ
 • บริหารจัดการ การเผยแพร่ การให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และผ่านทางศูนย์บริการข้อมูลประชาชน (Call Center)
 • เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานฯ
 • ให้คำแนะนำปรึกษา ฝึกอบรมการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • จัดทำองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริการ ศทส.

ดาวโหลดแบบฟอร์ม

ซอฟต์แวร์

 

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Search

สำหรับบุคลากร ปส.