กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (กทส.)

Information Techonology Section

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

พรบ.คอม ฉบับที่2(2560)
พรบ.ไซเบอร์ 2562
บทความไอที
คู่มือการตั้งค่าระบบให้ปลอดภัย
IT Contingency Plan
IT Security Policy
IT Security Practices

ดาวน์โหลดโปรแกรม

โปรแกรม MalwareByte

เหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ขอเสนอแนะ

หน้าที่รับผิดชอบ

อำนาจหน้าที่

1. ประสานงานและปฏิบัติตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ รวมทั้งจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานฯ
2. เสนอแนะนโยบบายกำกับดูแล สนับสนุนส่งเสริม วางแผนและติดตามผลการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของสำนักงานฯ
3. พัฒนา บริหารจัดการ ควบคุมดูแล และบำรุงรักษา ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล รวมทั้งการเขียนชุดคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผล
4. ดูแลรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานฯ
5. บริหารจัดการ การเผยแพร่ การให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และผ่านทางศูนย์บริการข้อมูลประชาชน (Call Center)
6. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานฯ
7. ให้คำแนะนำปรึกษา ฝึกอบรมการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
8. จัดทำองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจด้านบริการ
ภารกิจด้านการพัฒนา

ขอบัญชีผู้ใช้งาน สำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่

1. สร้างใบของานจากระบบของานออนไลน์ 
2. กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ใหม่ ดาวโหลดได้จากลิงค์ในระบบของาน
3. ส่งใบของาน แนบฟอร์มรายละเอียดเจ้าหน้าที่ใหม่ ไปยัง กทส.
4. กทส. สร้างและแจ้งบัญชีผู้ใช้พร้อมระบุข้อหนดการใช้งานตาม พรบ.คอมฯ

ขั้นตอนขอใช้บริการระบบของาน IT

1. เข้าระบบของานจากเมนูบริการสารสนเทศ
2. เลือกเมนู บันทึกใบของาน
3. กรอกรายละเอียดให้ชัดเจน
    - สำหรับการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ต้องมีเลขครุภัณฑ์
    - สำหรับการขอเปิดบัญชีผู้ใช้ใหม่ ต้องแนบเอกสารตามที่ระบุในระบบมาด้วย
4. บันทึก และปริ็นให้ ผอ.เซ็นเพื่อรับทราบ และส่งเอกสารไปยัง กทส.
5. ติดตามสถานะงาน และผู้รับผิดชอบได้จากหน้าแรกของระบบ

บุคลากร
พงศ์พันธ์ นาคแก้วหัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศpongpan.n@oap.go.th
กฤษฎา ถิ่นทับปุดนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษkritsada.t@oap.go.th
พรพิมล สุดเสือ โทร.2215นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการpornpimon.s@oap.go.th
อารีรัตน์ นาคราช โทร.2214นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการareerat.n@oap.go.th
อดิเทพ กรทับทิม โทร.2226นายช่างเครื่องกลชำนาญงานpornpimon.s@oap.go.th
นายนวภัทร์ ขันธ์ต้นธง โทร.2215นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษnavapat.k@oap.go.th
เอกลักษณ์ ไชยวัฒน์ โทร.3512นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการakkaluk.c@oap.go.th
ชาติชาย กาญจนานุสนธิ์ โทร.2226นายช่างไฟฟ้าอาวุโสchatchai.k@oap.go.th

Search