สารบัญ

เจ้าหน้าที่กลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ (กปท.)
customer service

อาคาร 4 ชั้น 1 เบอร์ตรง 0 2579 0547
หน.กปท. นายฐิติเดช ตุลารักษ์ โทร. 4104
นางสาวชัชวรรณ มั่นไทรทอง โทร. 4105
นางสาวชลริธร บุญประสพ โทร. 4105
นายณภวรรธ หวังชูชอบ โทร. 4104

อาคาร 4 ชั้น 2
นางเบญญา ราชภัณฑารักษ์ โทร. 4206
นายชเนศวร เติมวงศ์ โทร. 4206
นางสาวแทนชนก พูนชัย โทร. 4206
นางสาววิลาวัลย์ จารุจันทร์ โทร. 4207
นางสาวภาวนา วิจิตตระกูล โทร. 4207

mail icop@oap.go.th

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

earth globe

  ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศและ MOU ระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทย (ปรับปรุงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559)

 ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) (website)

     ♦ หนังสือการให้สัตยาบันข้อบัญญัติแห่งทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

     ♦ พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ พ.ศ. 2505 

     ♦ Agreement on the Privileges and Immunities of the IAEA 1962 

 สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) (website)

    ♦ หนังสืออนุมัติลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์   

group 1  การประสานงานระหว่างประเทศ

♠ รายชื่อผู้ประสานงานวิชาการกับต่างประเทศของประเทศไทย

♠ รายชื่อโครงการความร่วมมือทางวิชาการระดับภูมิภาคและผู้ประสานงานโครงการ (Ongoing Regional Project) 

    ♦ 2012-2013

    ♦ 2014-2015

    ♦ 2016-2017

application form  แบบฟอร์ม

♠ แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทาง ส่ง กปท.

    กรณีเดินทางไปประชุม

    ♦ บันทึกข้อความแบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปประชุม ณ ต่างประเทศ

    ♦ แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปประชุม/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ของ อว.

    ♦ รายงานกำหนดกาารเดินทางไปราชการต่างประเทศ  (ส่งก่อนเดินทาง)

    กรณีเดินทางไปฝึกอบรม

    ♦ บันทึกข้อความแบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

    ♦ แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปประชุม/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ของ อว.  (กรณีที่ต้องเสนอเรื่องไปกระทรวงเพื่อทำ Passport, Visa)

    ♦ แบบพิมพ์ทุน 1 (กรณีเข้าร่วมการฝึกอบรมภายใต้ IAEA-TC; INT, RAS, THA, Fellowship, Scientific Visit)

    ♦ รายงานกำหนดกาารเดินทางไปราชการต่างประเทศ  (ส่งก่อนเดินทาง)

    ♦ สัญญาอนุญาตฯ สำหรับเขียนด้วยลายมือ 

    ♦ หนังสือสัญญาอนุญาต สำหรับ พิมพ์ 

    ♦ หนังสือสัญญาค้ำประกัน

♠ แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปต่างประเทศ

(ขอให้ส่งภายใน 7 วัน หลังจากรายงานตัวเข้าปฎิบัติราชการตามเดิม กรณีมีเอกสารเพิ่มเติม เช่น รายงานเป็นรูปเล่ม ให้จัดส่งภายใน 1 เดือน หลังจากรายงานตัวเข้าปฎิบัติราชการตามเดิม)     

     ♦ แบบฟอร์มรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา การศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (ICOP 1)

      ♦ แบบฟอร์มแผนงานการนำความรู้จากการประชุม/อบรม ไปใช้ประโยชน์ (ICOP2)

     ♦ แบบพิมพ์ทุน 8 (กรณีเข้าร่วมการฝึกอบรมภายใต้ IAEA-TC; INT, RAS, THA, Fellowship, Scientific Visit)

♠ เอกสารเพิ่มเติมสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ (เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ IAEA)

♠ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

     ♦ ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา (VISA)

     ♦ อัตราเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าเครื่องแต่งตัว เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

     ♦ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย

google drive  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศอื่นๆ

books stack of three   คู่มือ

       ♦ แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานของผู้ที่ไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

       ♦ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560

       ♦ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553) 

Search