ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ภาคใต้) จังหวัดสงขลา

ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 2) ชั้น 9
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 074 282931

โทรสาร 074 282930

ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม

S 7 62

แผนที่ตั้ง

เว็บไซต์ https://th-th.facebook.com/oap.south/

Search