ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร

อาคาร กช.ใหม่ (อาคาร 4) ชั้น 2 ห้อง 217
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02 5967600 ต่อ 4213

โทรสาร 02 5795969

ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม

N 6 62

EN 6 62

E 6 62

S 6 62

เอกสารการฝึกอบรมเรื่อง "นิวเคลียร์และรังสี เรื่องใกล้ตัว" จ.ชุมพร 13 มิ.ย. 62

1. อยู่อย่างไรปลอดภัยจากรังสี

2. แนวทางการปฏิบัติเมื่อเจอต้นกำเนิดรังสี

แผนที่ตั้ง

เว็บไซต์ www.oap.go.th/offices/ro/ro-central/

Search