อำนาจหน้าที่

  1. วางแผน ควบคุม และป้องกันภัยจากสารเคมี วัตถุอันตรายและกัมมันตรังสีที่ส่งผลต่อประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากสารเคมี วัถุอันตราย และกัมมันตรังสี
  3. ระงับภัยจากสารเคมี วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี ในพื้นที่มีการปนเปื้อนมลพิษและประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
  4. ให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการจัดการมลพิษอันเกิดจากสารเคมี วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี
  5. ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสารเคมี วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  6. จัดการสาธารณภัยและสนับสนุนการกำกับดูแลด้านพลังงานปรมาณู

โครงสร้าง

  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ฝบ.)
  • กลุ่มเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (กฉร.)
  • กลุ่มเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (กฝฉ.)

ระบบตรวจสอบการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางรังสีผ่านระบบออนไลน์ 

 

Search