คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน e-GP

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน GFMIS

3. คู่มือนำเสนอ ลปส. (แก้ไข 27-6-59)

4. คู่มือบริการ

แบบฟอร์มต่างๆ 

 แบบฟอร์มตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

Search