>> สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ต้อง login) <<

การประเมินบุคคลและผลงาน ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนวน 25 สายงาน

รวมแบบฟอร์ม

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

การขอรับบำเหน็จบำนาญปกติ บำเหน็จดำรงชีพและบำเหน็จตกทอด

การขออนุญาตลาออกจากราชการ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2596-7600
Copyright © 2016 Office of Atoms for Peace, Thailand. All Rights Reserved.
ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 0-2596-7600 ต่อ 2214,2215 itc@oap.go.th

Search