>> สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ต้อง login) <<

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการให้บริการของกลุ่มการเจ้าหน้าที่

คำขอมีบัตรประจำตัว ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ภายใน ปส.

การประเมินบุคคลและผลงาน ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนวน 25 สายงาน

รวมแบบฟอร์ม

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

การขอรับบำเหน็จบำนาญปกติ บำเหน็จดำรงชีพและบำเหน็จตกทอด

โครงการความเสมอภาคหญิงชาย

โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

เกร็ดน่ารู้ อาหารสมอง จากใจ กกจ.

สาระนารู้เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (กกจ.)

การขออนุญาตลาออกจากราชการ

 

Search