>> สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ต้อง login) <<

การประเมินบุคคลและผลงาน ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนวน 25 สายงาน

รวมแบบฟอร์ม

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

การขอรับบำเหน็จบำนาญปกติ บำเหน็จดำรงชีพและบำเหน็จตกทอด

การขออนุญาตลาออกจากราชการ

Search