วาระการประชุมกรม

รายงานการประชุมกรม

กลุ่มอำนวยการมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. งานบริหารทั่วไปของสำนักงานเลขานุการกรม

2. ดำเนินงานสารบรรณของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ งานช่วยอำนวยการ และกลั่นกรองงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

3. งานเลขานุการนักบริหาร ติดตาม ประสานงานตามสั่งการของผู้บริหาร จัดเตรียม/บันทึกเกี่ยวกับการประชุมของผู้บริหาร

4. จัดการเกี่ยวกับการประชุมกรม งานด้านติดตาม ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในภารกิจที่เกี่ยวข้อง

Search