อำนาจหน้าที่

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานเลขานุการ และงานช่วยอำนวยการของสำนักงาน
  2. จัดระบบงาน อัตรากำลัง งานบริหารงานบุคคลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  3. ดำเนินการเสริมสร้างวินัย การรักษาระบบคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาสมรรถนะบุคลากร และงานระเบียบภายในทางการบริหารของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ งานยานพาหนะ การซ่อมบำรุง อาคารสถานที่ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  6. ดำเนินงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้าง

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2596-7600
Copyright © 2016 Office of Atoms for Peace, Thailand. All Rights Reserved.
ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 0-2596-7600 ต่อ 2214,2215 itc@oap.go.th

Search