อำนาจหน้าที่

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานเลขานุการ และงานช่วยอำนวยการของสำนักงาน
  2. จัดระบบงาน อัตรากำลัง งานบริหารงานบุคคลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  3. ดำเนินการเสริมสร้างวินัย การรักษาระบบคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาสมรรถนะบุคลากร และงานระเบียบภายในทางการบริหารของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ งานยานพาหนะ การซ่อมบำรุง อาคารสถานที่ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  6. ดำเนินงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้าง

Search