อำนาจหน้าที่

 1. ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณูเพื่อสันติซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
 2. พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู รวมทั้งอนุวัติการให้เป็นไปตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยได้ทำกับต่างประเทศ และดำเนินการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้สอดคล้องกับแนวทางมาตรฐานสากล
 3. ให้คำปรึกษาและความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย สนธิสัญญา อนุสัญญา และพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับพลังงานปรมาณู
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา การอุทธรณ์ การรับเรื่องราวร้องทุกข์งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง ทางอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับบริการข้อมูลด้านกฎหมายของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 6. ศึกษา วิจัย พัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศด้านพลังงานปรมาณู
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้าง

 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • กลุ่มพัฒนากฎหมายทางนิวเคลียร์
 • กลุ่มที่ปรึกษากฎหมาย
 • กลุ่มคดีทั่วไปและนิติกรรมสัญญา
 • กลุ่มสนธิสัญญาทางนิวเคลียร์

สถิติการดำเนินคดีเกี่ยวกับใบอนุญาตระหว่างปี พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน

Search