อำนาจหน้าที่

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนักงาน
  2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 นโยบายการตรวจสอบภายใน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลุ่มตรวจสอบภายใน

กฏบัตร 2561

กรอบคุณธรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนตรวจสอบและแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 newปรับแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

Search