อำนาจหน้าที่

  1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อบูรณการและสนับสนุนทางวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
  2. รักษา พัฒนา และถ่ายทอดค่ามาตรฐานอ้างอิงทางรังสี กัมมันตภาพรังสี และวัสดุนิวเคลียร์
  3. ตรวจวัด ติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินผลกระทบทางรังสีเพื่อความปลอดภัยของประชาชน และสิ่งแวดล้อม
  4. สนับสนุนทางวิชาการเกี่ยวกับการวัดและการประเมินค่าการได้รับรังสี รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานรังสี และประชาชน เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแล
  5. ดำเนินการและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบเพื่อการกำกับดูแล และปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ประสานงานด้านวิชาการเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง
  6. ดำเนินการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์
  7. เป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน
  8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้าง

Search