อำนาจหน้าที่

  1. ดำเนินการด้านความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และการพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ และสนับสนุนแผนงานความมั่นคงแห่งชาติด้านนิวเคลียร์ในประเทศ ให้เป็นไปตามพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง
  2. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินความปลอดภัยสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และวัสดุนิวเคลียร์
  3. ศึกษา พัฒนา และให้ข้อเสนอแนะทางด้านเทคนิค ในการจัดทำ และดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และการพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์
  4. บริหารจัดการด้านการอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และวัสดุนิวเคลียร์
  5. รับรองและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
  6. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อบูรณาการ และสนับสนุนวิชาการ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
  7. สนับสนุนและพัฒนาวิชาการด้านการประเมินและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และอุบัติภัยนิวเคลียร์ สำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และโรงงานในวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้าง

Search