แบบฟอร์ม

    แบบฟอร์มเสนอแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  xls

    แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ (รายไตรมาส/รายปี)  xls

     แบบขอเสนอเรื่องบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฯ  doc

แผนการประชุมประจำปี งปม. ๒๕๖๑    (ณ ๒๖ กย. ๒๕๖๐)   pdf

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ๖ คณะ  (ณ ๒๖ กย. ๒๕๖๐)   pdf

 

                                                                                                                                                                                                                                                  ปรับปรุงข้อมูล ณ ๒๖ กย. ๒๕๖๐

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2596-7600
Copyright © 2016 Office of Atoms for Peace, Thailand. All Rights Reserved.
ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 0-2596-7600 ต่อ 2214,2215 itc@oap.go.th

Search