VTR เผยแพร่นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2564

อำนาจหน้าที่

  1. พัฒนา เสนอแนะ และจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ และนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รวมทั้งประสานนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ
  2. วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  3. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นโยบายของผู้บริหาร และการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด
  4. ประสานงานการดำเนินการตามพันธกรณีและความตกลงเรื่องอื่นๆ ที่มีกับองค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานในต่างประเทศ
  5. ประสานความร่วมมือด้านพลังงานปรมาณูระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
  6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู ตลอดจนสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม และให้บริการองค์ความรู้ด้านพลังงานปรมาณู
  7. ดำเนินการส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
  8. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และประสานงานการประชุมของคณะอนุกรรมการต่างๆ
  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้าง

 

Search