พิมพ์

hot

OKRs สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เอกสารการประชุม OKRs

 

เอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

แนวคิดระบบ Lean Government 

ลักษณะสำคัญขององค์การ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ 2562

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565

ผลการดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44)
ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รอบ 6 เดือน (ต.ค. 61 − มี.ค. 62) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44)
ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 61 − มี.ค. 62)

 

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงาน
  2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสำนักงาน
  3. ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้าง

asdg

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานพัฒนาระบบงานและโครงสร้างกลุ่มองค์การ

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

 


 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - การอนุญาตวัสดุนิวเคลียร์

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - การขอรับอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - หลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคำขอรับใบอนุญาต มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - การพิจารณาประเมินคำขออนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - การให้บริการสอบเทียบมาตรฐานอุปกรณ์วัดปริมาณรังสี

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - งานบริการเกี่ยวกับการสมัคร RSO

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - การตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - การจัดการเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และคำชมเชย (ฉบับทบทวน update ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)


 

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขอรับใบแทนใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขอรับใบแทนใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี  

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขออนุญาตนำเข้าวัสดุกัมมันตรังสี  

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขออนุญาตส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี  

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขอยกเลิกการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี  

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขอใบรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  ระดับต้น ประเภทเครื่องกำเนิดรังสี  

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขอใบรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี  

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขอใบรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี  

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขอใบรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับกลาง ประเภทเครื่องกำเนิดรังสี  

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขอใบรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  ระดับกลาง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี  

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขอใบรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  ระดับกลาง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี  

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขอใบรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับสูง ประเภทเครื่องกำเนิดรังสี  

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขอใบรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับสูง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี   

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขอใบรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับสูง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี  

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - กระบวนงานสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดรังสี   

 


ประมวลภาพการประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ ปส.

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ ปส


รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 


 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ของ ปส. 


ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง เกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง


แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปส.

มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานงานคุ้มครองจริยธรรม


ผลการประเมินความพึงพอใจ ssdl ผลการประเมินความพึงพอใจ ssdl


 SARCON


รายงานผลความคืบหน้า การดำเนินงานคณะทำงานฯ


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ ปส.

 

 


คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับ วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และเครื่องกำเนิดรังสี

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดสมรรถนะ ศักยภาพ และมาตรฐานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ บันทึก คู่ฉบับ 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

การแสดงเจตจำนงสุจริต

มาตรการป้องกันการรับสินบนทุุกรูปแบบมาตรการป้องกันการรับสินบนทุุกรูปแบบ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

มาตรการการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

 

 


คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ

การพิจารณาประเมินคำขออนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี

ขั้นตอนและวิธีการพิจารณาออกใบอนุญาต (กอว.)

การจัดการความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการ


 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 

               -  Business Flow

               -  ISO 9001

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารการประชุม คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ 1/2562

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ปส.

ระเบียบวาระที่ 2.2 สรุปผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0

ระเบียบวาระที่ 2.3 แผนการดำเนินงานการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลหมวด 1-6

ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลหมวด 7

ระเบียบวาระที่ 3.3 แผนพัฒนาองค์กรของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ 2563

ระเบียบวาระที่ 3.3

กระบวนการ PMQA ปส.

 


 

(ร่าง) 

 

 

OKRs สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ :

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาการบริหารองค์กรไปสู่ SMART OAP

OKRs กอง :

กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสิ :

กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี :

กองพัฒนาระบบและมาตรฐานการกำกับดูแลความปลอดภัย :

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน :

สำนักงานเลขานุการกรม :

กลุ่มกฎหมาย :

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : 

กลุ่มตรวจสอบภายใน :

 


การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ปส. (PMQA)

แผนพัฒนาองค์กรของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ปส.

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ปส.

 

 

เอกสารประกอบการประชุม