สารบัญ

 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 

               -  Business Flow

               -  ISO 9001

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารการประชุม คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ 1/2562

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ปส.

ระเบียบวาระที่ 2.2 สรุปผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0

ระเบียบวาระที่ 2.3 แผนการดำเนินงานการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลหมวด 1-6

ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลหมวด 7

ระเบียบวาระที่ 3.3 แผนพัฒนาองค์กรของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ 2563

ระเบียบวาระที่ 3.3

กระบวนการ PMQA ปส.

 

Search