สารบัญ

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับ วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และเครื่องกำเนิดรังสี

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดสมรรถนะ ศักยภาพ และมาตรฐานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ บันทึก คู่ฉบับ 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

การแสดงเจตจำนงสุจริต

มาตรการป้องกันการรับสินบนทุุกรูปแบบมาตรการป้องกันการรับสินบนทุุกรูปแบบ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

มาตรการการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

 

 

Search