การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การควบคุมคุณภาพการวัดกัมมันตภาพรังสีด้วยเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์”

หลักการและเหตุผล

          การวัดปริมาณรังสีทางการแพทย์มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาผู้ป่วยด้วยสารรังสี เนื่องจากการรักษาด้วยสารรังสี จำเป็นต้องมีเครื่องวัดปริมาณรังสีทางการแพทย์ที่สามารถวัดได้ถูกต้องและแม่นยำ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณสารรังสีเข้าสู่ร่างกายเท่าที่จำเป็นต่อการรักษาและสมเหตุสมผล

          การวัดปริมาณสารรังสีทางการแพทย์ จำเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพของเครื่องมือวัดและบำรุงรักษาให้พร้อมสำหรับการใช้งาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ หากเครื่องมือวัดปริมาณรังสีมีความคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง เช่น ในกรณีที่วัดปริมาณสารรังสีได้ต่ำกว่าความเป็นจริง แล้วนำไปใช้ในการรักษา จะทำให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีที่มากเกินความจำเป็น อาจก่อให้เกิดอันตรายและผลข้างเคียงในการรักษาได้ ทำนองเดียวกันถ้าวัดได้มากกว่าความเป็นจริง จะทำให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีน้อยกว่าความเป็นจริง ทำให้การรักษาโรคนั้นไม่ประสบผลสำเร็จ จึงเห็นได้ว่าผลการวัดปริมาณรังสีที่ถูกต้องและแม่นยำมีความสำคัญต่อการรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้สารรังสีในการรักษา การควบคุมคุณภาพ การดูแลและบำรุงรักษา การสอบเทียบ การทดสอบความชำนาญในการวัด ล้วนแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลการวัดปริมาณรังสีที่ได้มีความถูกต้อง แม่นยำ และสามารถนำผลการวัดดังกล่าวไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานพยาบาลที่มีเครื่องเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์ไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยงานบริการด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มีการใช้สารรังสีหลากหลายชนิด เพื่อให้สอดคล้องกับการรักษาโรคต่างๆ  ซึ่งสถานพยาบาลเหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ปส. ด้านการใช้ต้นกำเนิดรังสีอยู่แล้ว  หาก ปส. สามารถให้การกำกับดูแลด้านการวัดปริมาณรังสี ทำให้สารรังสีที่ใช้ในการรักษามีมาตรฐานเดียวกันจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ป่วย และเป็นการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการฯ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

การจัดกิจกรรมการวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีให้กับสถานพยาบาลที่มีเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์      ทั่วประเทศ นอกจากจะถ่ายทอดค่าปริมาณรังสีมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางการวัดสู่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการยกระดับงานบริการของ ปส. ให้เป็นที่ยอมรับ เป็นศูนย์กลางในการวัดปริมาณรังสีทางการแพทย์ของประเทศ อีกทั้ง ปส. ยังได้ข้อมูลพื้นฐาน (Base line) เพื่อสนับสนุนงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านการใช้ประโยชน์จากรังสีของ ปส. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

          ๑. เพื่อถ่ายทอดค่ากัมมันตภาพรังสีมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการของภาครัฐเพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน

          ๒. เป็นการรักษามาตรฐานของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

          ๓. เป็นศูนย์กลางในการวัดกัมมันตภาพรังสีทางการแพทย์

 

เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย         

กลุ่มผู้ขอรับบริการ : สถานพยาบาลที่มีเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์สำหรับวัดกัมมันตภาพรังสี

พื้นที่เป้าหมาย      : ทั่วประเทศ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 1. สถานพยาบาลที่มีเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์สำหรับวัดกัมมันตภาพรังสี มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของห้องปฏิบัติการของ ปส.
 2. สถานพยาบาลที่มีเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์สำหรับวัดกัมมันตภาพรังสี เข้าร่วมกิจกรรมการวัดปริมาณรังสีด้วยเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์

ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่จัดการสัมมนา

          การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การควบคุมคุณภาพการวัดกัมมันตภาพรังสีด้วยเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์” หลักสูตร ๑ วัน ในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการวัดกัมมันตภาพรังสีทางการแพทย์

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. จัดทำรายละเอียดการสัมมนา
 2. ขออนุมัติจัดสัมมนาฯ ตามแผนงาน
 3. ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาฯ
 4. ดำเนินการสัมมนาฯ ตามแผนงาน
 5. สรุปผลการสัมมนาฯ และจัดทำรายงานสรุปการดำเนินโครงการ

เนื้อหาการสัมมนา

      ความรู้พื้นฐาน เทคนิคการใช้งาน การบำรุงรักษา การควบคุมและการประกันคุณภาพ และการวัดกัมมันตภาพรังสีด้วยเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ห้องปฏิบัติการมาตรฐานด้านกัมมันตภาพรังสีและวัสดุอ้างอิง ปส. ได้การยอมรับจากสถานพยาบาลที่มีเครื่องวัดปริมาณรังสีทางการแพทย์ทั่วประเทศ
 2. ห้องปฏิบัติการมาตรฐานด้านกัมมันตภาพรังสีและวัสดุอ้างอิง ปส. เป็นหน่วยงานกลางในการถ่ายทอดค่าปริมาณรังสีมาตรฐานให้กับสถานพยาบาลที่มีเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์ สำหรับวัดกัมมันตภาพรังสีทั่วประเทศ
 3. สารรังสีที่ผ่านการวัดจากเครื่องวัดกัมมันตภาพรังสีทางการแพทย์ในแต่ละสถานพยาบาล มีมาตรฐานเดียวกัน
 4. สนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยด้านการใช้ประโยชน์จากรังสีทางการแพทย์ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่น และก่อให้เกิดความร่วมมือกันในการสร้างเครือข่ายบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. พัฒนางานมาตรฐานทางรังสีก่อไอออนของชาติ และเป็นการยกระดับงานบริการให้เป็นที่ยอมรับ

กำหนดการสัมมนา

วัน   /  เวลา

กำหนดการ

วิทยากร

๐๘.๓๐ - ๐๘.๕๐     

ลงทะเบียน

คณะทำงาน

๐๘.๕๐ - ๐๙.๐๐ 

พิธีเปิด

ลปส.

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐

บรรยาย เรื่อง ระบบโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพ

นางรัชดา เหมปฐวี

รอง ลปส.

๑๐.๑๕ – ๑๒.๓๐

บรรยาย เรื่อง ความรู้พื้นฐานและเทคนิคการบำรุงรักษา เครื่องโดสคาลิเบรเตอร์

ผศ. สุวิทย์ ปุณณชัยยะ

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐

รับประทานอาหารกลางวัน

 

๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐

บรรยาย เรื่อง ความรู้พื้นฐานและเทคนิคการบำรุงรักษา เครื่องโดสคาลิเบรเตอร์ (ต่อ)

ผศ. สุวิทย์ ปุณณชัยยะ

๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐

บรรยาย เรื่อง การใช้งานสารเภสัชรังสีทางการแพทย์

ดร.พุทธิพรณ์ เจริญพันธุ์

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

 ๑๕.๔๕ – ๑๖.๓๐

บรรยาย เรื่อง การจัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญและแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง ปส. และโรงพยาบาล

ดร.วิทิต ผึ่งกัน
หัวหน้ากลุ่มการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี

นายธนพล เดชวิริยะกิจ

นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ

หมายเหตุ

เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น. และ ๑๕.๓๐-๑๕.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง

Attachments:
Download this file (Dose_calibrator 2562.pdf)ความรู้พื้นฐานและเทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์[ความรู้พื้นฐานและเทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์]2493 kB
Download this file (ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพด้านนิวเคลียร์และรังสี.pdf)ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพด้านนิวเคลียร์และรังสี[ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพด้านนิวเคลียร์และรังสี]2991 kB
Download this file (หลักการและกำหนดการ 62 ล่าสุด.doc)หลักการและกำหนดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ[หลักการและกำหนดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ]64 kB

Search