รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Search