รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 6/2559 สถานที่จัดสอบ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 เนื่องจากสำนักงานฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารใหม่ จึงไม่มีพื้นที่สำหรับจอดรถ จึงขอให้ผู้มาสอบไม่ควรนำรถมาที่สำนักงานฯ

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 6/2559 ระดับต้น  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 6/2559 ระดับกลาง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 6/2559 ระดับสูง

 

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 5/2559 สถานที่จัดสอบ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 เนื่องจากสำนักงานฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารใหม่ จึงไม่มีพื้นที่สำหรับจอดรถ จึงขอให้ผู้มาสอบไม่ควรนำรถมาที่สำนักงานฯ

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 5/2559 ระดับต้น ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 5/2559 ระดับกลาง ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 5/2559 ระดับ สูง ดาวน์โหลด

 

 

       ประกาศเปิดรับสมัครสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 8/2559 เริ่มตั้งแต่ 7 กรกฎาคม 2559 ปิดรับใบสมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ปิดรับสมัครมายื่นด้วยตนเอง วันที่ 3 สิงหาคม 2559 รับสมัครสอบภาคทฤษฎี จำนวน 100 ที่นั่ง รับสมัครสอบภาคปฏิบัติ จำนวน 10 คนต่อวัน สอบภาคทฤษฎี วันที่ 11 สิงหาคม 2559 สอบภาคปฎิบัติระดับสูง วันที่ 24-26 สิงหาคม 2559

 

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ดาวน์โหลด

ใบสมัครสอบปกติ ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 8/2559 ดาวน์โหลด

ใบสมัครสอบปกติ ภาคซ่อม ครั้งที่ 8/2559 ดาวน์โหลด

ใบสมัครสอบปกติ ภาคปฏิบัติระดับสูง ครั้งที่ 8/2559 ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์วิธีการสอบ ดาวน์โหลด

เบิกค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลด

ปฏิทินสอบ ครั้งที่ 8/2559 ดาวน์โหลด

 

 

     ประกาศเปิดรับสมัครสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 7/2559 เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559 ปิดรับใบสมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ปิดรับสมัครมายื่นด้วยตนเอง วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 รับสมัครสอบภาคทฤษฎี จำนวน 100 ที่นั่ง รับสมัครสอบภาคปฏิบัติ จำนวน 10 คนต่อวัน สอบภาคทฤษฎี วันที่ 5 สิงหาคม 2559 สอบภาคปฎิบัติระดับสูง วันที่ 22-24 สิงหาคม 2559

 

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ดาวน์โหลด

ใบสมัครสอบปกติ ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 7/2559 ดาวน์โหลด

ใบสมัครสอบปกติ ภาคซ่อม ครั้งที่ 7/2559 ดาวน์โหลด

ใบสมัครสอบปกติ ภาคปฏิบัติระดับสูง ครั้งที่ 7/2559 ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์วิธีการสอบ ดาวน์โหลด

เบิกค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลด

ปฏิทินสอบ ครั้งที่ 7/2559 ดาวน์โหลด

 

ประกาศผลการทดสอบและรายชื่อผู้ได้รับการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ กรุงเทพมหานคร

 

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง ประกาศผลการทดสอบและรายชื่อผู้ได้รับการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด

แนบท้ายประกาศฉบับที่ 1 รายชื่อผู้ได้รับการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ดาวน์โหลด

แนบท้ายประกาศฉบับที่ 2 รายชื่อผู้ได้รับการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ดาวน์โหลด

ผลการทดสอบ เพื่อการต่ออายุใบรับรองขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในการจัดอบรมและทดสอบ หลักสูตร เพิ่มพูนความรู้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีเพื่อการต่ออายุใบรับรอง ดาวน์โหลด

ผลการทดสอบ เพื่อการต่ออายุใบรับรองขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในการจัดอบรมและทดสอบ หลักสูตร เพิ่มพูนความรู้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีเพื่อการต่ออายุใบรับรอง ดาวน์โหลด

ผู้มีรายชื่อได้รับการต่อใบรับรองฯครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โปรดตรวจความถูกต้อง ดาวน์โหลด

ผู้มีรายชื่อได้รับการต่อใบรับรองฯครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โปรดตรวจความถูกต้อง ดาวน์โหลด

 

Search