rso logo

 

ประกาศรรับสมัครการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปี 2561

 • ใบรับรองฯ ที่จะหมดอายุ
 • ปฏิทินการต่อใบรับรอง
  • ปฏิทินการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  ปี พ.ศ. 2561 
    
 • ชี้แจงเพิ่มเติม 
  • ตามกฎหมาย การต่ออายุใบรับรองฯ เป็นหน้าที่ของผู้ถือใบรับรองต้องดำเนินการยื่นขอต่ออายุใบรับรองก่อนใบรับรองหมดอายุ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การต่ออายุใบรับรองฯ
  • การยื่นขอต่ออายุใบรับรอง จะต้องสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบใบหลักสูตร "การเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี" ด้วย
  • การยื่นขอต่ออายุใบรับรอง และ สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ จะต้องกระทำก่อนใบรับรองฯ หมดอายุ 
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยื่นขอต่ออายุใบรับรอง และ สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ
 • ขั้นตอนวิธีการสมัคร
  • ดาวน์โหลด แบบขอต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี และใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบในหลักสูตร การเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
  • กรอกข้อมูลในแบบต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี และใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบหลักสูตร การเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ในครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมรับรองสำเนาหลักฐานประกอบการสมัครทุกหน้า
  • ยื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภายในกำหนดตามประกาศรับสมัครแต่ละครั้ง แต่ต้องก่อนใบรับรองหมดอายุ
  • จำกัดจำนวนการรับสมัคร 100 คนในแต่ละครั้ง 
 • แบบขอต่อใบอนุญาต/ใบสมัคร
  • ขอความร่วมมือไม่นำรถมาที่สำนักงานฯ  เนื่องด้วยพื้นที่สำหรับจอดรถอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Tags:

Search