Gate ทาล จ. เลย ๑๗๑๒๒๖ 0009 resize

     ในวันนี้ (26 ธันวาคม 2560) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกรมศุลกากร เสริมความรู้เจ้าหน้าที่แนวชายแดนไทยตรวจสอบการนำเข้าส่งออกวัสดุนิวเคลียร์ตามแนวชายแดน ผ่านเทคโนโลยี Radiation Gate Monitor ตั้งแต่ 26 - 27 ธันวาคมนี้ พุ่งเป้าให้เข้าใจแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบขนส่งวัสดุนิวเคลียร์ตามแนวชายแดนไทย

     ดร. อัจฉรา  วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า การป้องกันการลักลอบ นำเข้า หรือส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีตามแนวชายแดน เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของ ปส. และกรมศุลกากร ที่ได้ร่วมกันผลักดันให้ทุกด่านของกรมศุลกากรมีการตรวจสอบตามแนวชายแดนโดยใช้ระบบการตรวจสอบการนำเข้า - ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี หรือ Radiation Gate Monitor และเพื่อให้การป้องกันการลักลอบฯ และการใช้ระบบ Radiation Gate Monitor มีประสิทธิภาพสูงสุด ปส. จึงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีตามแนวชายแดน (Radiation Gate Monitor) ให้แก่เจ้าหน้าที่ตามเขตแนวชายแดน อาทิ ด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ไปรษณีย์ไทย กว่า 50 คน ตั้งแต่วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2560 ณ ด่านศุลกากรท่าลี่ จังหวัดเลย โดยมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเข้าใจระบบการตรวจสอบสินค้าผ่านระบบเอกซเรย์ และระบบ Radiation Gate Monitor พร้อมปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินทางรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

      นายธวัช เพ่งพินิจ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร กล่าวว่า กรมศุลกากรมีนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ ได้นำระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ด้วยเครื่องเอกซเรย์โดยมีระบบ Radiation Gate Monitor เป็นอุปกรณ์เสริมมาใช้ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบการลักลอบการนำเข้า – ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีตามแนวชายแดนผ่านด่านศุลกากร  และจากการตรวจสอบพบว่า เจ้าที่ที่ปฏิบัติงานยังต้องการเพิ่มทักษะและเสริมความรู้ในการตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์ วัสดุกัมมันตรังสี รวมถึงระบบ Radiation Gate Monitor จึงเกิดการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างกรมศุลกากรท่าลี่และ ปส. เพื่อจัดการฝึกอบรมฯ ดังกล่าวขึ้น

       ดร.อัจฉรา กล่าวเพิ่มเติมว่า การกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี ถือเป็นภารกิจสำคัญของ ปส. ส่วนการป้องกันอันตรายจากการนำเข้า – ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราร่วมกับกรมศุลกากร โดยที่ผ่านมา ปส. และกรมศุลกากรได้จัดอบรมลักษณะนี้มาแล้ว ณ ด่านศุลกากรแม่สายและด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560

       Radiation Gate Monitor คือ การตรวจสอบการนำเข้า - ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี โดยสินค้าหรือสิ่งของที่ต้องการนำเข้า - ส่งออก จะต้องถูกนำผ่านเครื่องมือนี้ ซึ่งจะมีหัววัดรังสีเพื่อตรวจจับวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์ และหากพบว่ามีวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์จะมีสัญญาณเตือนดังขึ้น พร้อมทั้งส่งข้อมูลไปยังระบบเพื่อประเมินเบื้องต้นว่าเป็นวัสดุประเภทใด ซึ่งถือว่าเป็นตัวช่วยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

Gate ทาล จ. เลย ๑๗๑๒๒๖ 0006 resize

Gate ทาล จ. เลย ๑๗๑๒๒๖ 0001 resize

25660399 1598340896913003 6010119078014429210 n resize

26047276 1598340690246357 3799661661774669098 n resize

Gate ทาล จ. เลย ๑๗๑๒๒๖ 0003 resize

ข่าวโดย : กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติโทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1123 - 1127

Search