สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมมือกระทรวงวิทย์ฯ ขยายความรู้กฎหมายนิวเคลียร์สู่พื้นที่จังหวัด เลย วันที่ 5 เมษายน 2562 นี้ เน้นสร้างเครือข่ายระดับท้องถิ่นให้ตระหนักต่อความมั่นคงปลอดภัยนิวเคลียร์-รังสีบริเวณชายแดนทั่วไทย
01 8 resize

     (5 เมษายน 62) นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ทางนิวเคลียร์และรังสีตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 แก่หน่วยงานในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเลย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ความมั่นคง เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรท่าลี่ เจ้าหน้าที่อำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูเรือ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวนกว่า 50 คน หวังสร้างความตระหนักด้านนิวเคลียร์และรังสี เพิ่มศักยภาพและผลักดันให้หน่วยงานมีความพร้อมในการขับเคลื่อนความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

    นางสาวอัมพิกา กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดเลยเป็นจังหวัดหนึ่งของไทยที่มีพื้นที่ติดกับประเทศอื่น ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการลักลอบขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์โดยผิดกฎหมาย ที่ผ่านมา ปส. ได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงมอบหมายให้หน่วยงานในภูมิภาคของ ปส. ได้แก่ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค จัดทำโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานในภูมิภาคของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ. 2) เพื่อส่งเสริมความรู้ในท้องถิ่นโดยเฉพาะจังหวัดที่ติดกับชายแดน และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีกำหนดจัดกิจกรรมนี้ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ณ จังหวัดตาก (เดือนกุมภาพันธ์) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดเลย (เดือนเมษายน) ภาคใต้ ณ จังหวัดชุมพร (เดือนมิถุนายน) และภาคตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี (เดือนมิถุนายน)
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติโทร. 0 2596 7600 ต่อ 2221

01 5 resize 01 1 resize 01 4 resize 01 7 resize 01 3 resize 

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ – ๑๑๒๗ 

Search