สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ภาคเหนือให้ความรู้กฎหมายนิวเคลียร์ฉบับแก้ไขให้ทันสมัยตามยุค Thailand 4.0 วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ จังหวัดลำปาง เร่งเสริมความรู้ภาครัฐและเอกชนให้ปฏิบัติงานทางนิวเคลียร์และรังสีให้ถูกต้องปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
012 8 resize

        ในวันนี้ (3 เมษายน 2562) นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา “รู้เท่าทันกฎหมายนิวเคลียร์ อยู่อย่างปลอดภัยในยุค Thailand 4.0” ภาคเหนือ ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และรังสีของจังหวัดในภาคเหนือ จำนวนกว่า 200 คน ให้รับทราบถึงข้อกฎหมาย แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมถึงกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างครบถ้วน

         นางสาววิไลวรรณ กล่าวต่อไปว่า การสัมมนาครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมซักถามเรื่องที่ยังแคลงใจสงสัย หรือที่ยังเป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผ่านมา ปส. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เมื่อเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งมีผู้ตอบรับและให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างล้นหลาม ปส. มีแผนจัดสัมมนาดังกล่าวอีกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ได้แก่ ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา และในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้หากท่านใดมีความสนใจแต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทาง ปส. ก็ได้ประมวลประเด็นถาม – ตอบ หรือ Q&A ของแต่ละภาคไว้บนหน้าเว็บไซต์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ www.oap.go.th เพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้และรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปพร้อมกัน

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 2221

         On April 3, 2019, the Office of Atoms for Peace (OAP) organized a third public seminar on “Up to date on Nuclear Law – Safe Living in Thailand 4.0” at Lampang Wiengthong Hotel, Lampang province. Ms. Vilaivan Tanjoy, Acting Secretary General of OAP said at the opening ceremony that the seminar aiming to increase public understanding on principle of the Nuclear Energy for Peace Act and its soon-to-be-effective amendment as well as guidelines relating to the Act. Generating a great interest from the public, the seminar targeted nuclear and radiation entrepreneurs, radiation safety officers, operators, medical personnel and representatives from governmental and private sectors from northern Thailand and drew more than 200 participants. However, this is the 3rd seminar from 5 seminars planning all over Thailand. By the way, the 4th seminar will be conducted in Nakhon Ratchasima province in June 2019. The OAP will keep continuing to acknowledge more about the act and the amendment to relevant stakeholders from north-eastern Thailand which expect that there will be more than 300 hundreds of participants in this seminar.
012 5 resize

012 7 resize
012 1 resize 012 9 resize 012 2 resize 012 12 resize 012 4 resize 012 11 resize
ดูประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ : “รู้เท่าทันกฎหมายนิวเคลียร์ อยู่อย่างปลอดภัยในยุค Thailand 4.0” ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ (จ.ลำปาง) _030462  

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ – ๑๑๒๗ 

Search