วันนี้ (27 มีนาคม 62) นายพงศ์พันธ์ นาคแก้ว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ และประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบติดตามการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีด้วยระบบ GPS ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. โดยมุ่งเน้นให้ทราบถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี ภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 โดยมีวิทยากรร่วมถ่ายทอดความรู้จากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ปส. และผู้เชี่ยวชาญระบบ GPS สำหรับติดตามยานพาหนะ ให้แก่ผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ เอกชน และผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีกว่า 30 หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมกว่า 50 คน

OAP 8774e resize         นายพงศ์พันธ์ กล่าวว่า ปส. ได้พัฒนากฎหมายและระบบกำกับดูแลความปลอดภัยในการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน อาทิ การติดตามเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสีที่ใช้งานภาคสนาม การขนส่งเพื่อนำเข้า-ส่งออกเมื่อเลิกใช้งาน รวมถึงการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่ใช้งานแล้ว ซึ่งปัจจุบันได้นำระบบ GPS Tracking มาใช้งานกับยานพาหนะที่มีการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีเป็นประจำ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในกระบวนการขนส่ง โดยคาดว่าการเปิดเวทีให้ความรู้และรับฟังความเห็นครั้งนี้ จะนำมาซึ่งการพัฒนางานด้านการขนส่ง ติดตามวัสดุกัมมันตรังสี รวมทั้งพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในอนาคตอีกด้วย

OAP 8748 resize

OAP 8777 resize OAP 8759 resize OAP 8780 resize OAP 8784 resize

 ดูประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ : การประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ และประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบติดตามการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีด้วยระบบ GPS /27 มี.ค. 62

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ – ๑๑๒๗ 

Search