01 2 resize

       สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) โดย ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ศปส.) ร่วมกับ อบจ.เชียงราย และศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทย์ ภาคเหนือ จัดอบรมสร้างความรู้ความตระหนักด้านนิวเคลียร์และรังสี มุ่งเป้าเยาวชน ครู อาจารย์ และบุคลากรท้องถิ่นเชียงราย หวังเสริมความรู้ศักยภาพด้าน วทน. และสร้างเครือข่ายถ่ายทอดความรู้นิวเคลียร์สู่ชุมชนภาคเหนือตอนบนในวงกว้าง

       ในวันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2562) ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) โดยศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ศปส.) ร่วมมือกับศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ศวภ.) ภาคเหนือ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงราย จัดการฝึกอบรมสร้างความรู้ความตระหนักด้านนิวเคลียร์และรังสี ภาคเหนือ เพื่อเสริมความรู้ พัฒนาศักยภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักด้านนิวเคลียร์และรังสีให้แก่เยาวชน ครู อาจารย์ ผู้นำชุมชน รวมทั้งบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวนกว่า 50 คน โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนสนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนายเทิดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม

        จังหวัดเชียงรายถือเป็นจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่สำคัญอีกจังหวัดหนึ่ง เนื่องจากมีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านหลายจุด ซึ่งอาจมีการขนส่งเพื่อนำเข้า - ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ผ่านด่านบริเวณชายแดนต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ ด้วยเหตุนี้ ปส. โดย ศปส. จึงให้ความสำคัญในการสนับสนุนเครื่องมือ รวมถึงให้คำแนะนำและเร่งกระจายความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินไปสู่หน่วยงานพันธมิตรและประชาชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ปส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่คนในชุมชนของตนให้เกิดความเข้าใจในวงกว้าง นำมาซึ่งความปลอดภัยแก่ประชาชน ผู้ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่อไป

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 0 2596 7600 ต่อ 2221

01 3 resize

01 1 resize

 

 ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ – ๑๑๒๗

 

Search