OAP 7634 resize

        วันนี้ (31 มค 61) นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานประมาณเพื่อสันติ และ ดร.วิทิต ผึ่งกัน นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. ในหัวข้อ "NQI ขับเคลื่อน Smart OAP อย่างไร" ในกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ (KM Day) ของ ปส. ครั้งที่ 1/2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ รวมทั้งบทบาทหน้าที่และเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ ของ ปส.

       ดูประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ : กิจกรรม KM day

OAP 7697 resize

OAP 7722 resize

Presentation31 1 62 Editdraft02 resize

 

 ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ – ๑๑๒๗

 

Search