Capturewww

      วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2561) เมื่อเวลา 10.00 น. ณ อาคารรัฐสภา 1 การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยมีนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณา
      ร่าง พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ทั้ง 2 ฉบับ คือ ฉบับที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี และฉบับที่เสนอโดยนายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิก สนช. และคณะ  ซึ่ง ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่าง พ.ร.บ. ฉบับที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีว่า เนื่องจากการกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีในปัจจุบันมีเพียงระบบใบอนุญาต ซึ่งมีกลไกในการกำกับดูแลที่เคร่งครัดและไม่เหมาะสมกับเครื่องกำเนิดรังสีบางประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางรังสีแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง  จึงสมควรกำหนดเพิ่มระบบการแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีเพื่อเป็นการลดภาระแก่ผู้ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสี โดยกำหนดให้ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและเพื่อใช้งานในสถานพยาบาล แจ้งการครอบครองหรือใช้ต่อผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย ส่วนเครื่องกำเนิดรังสีอื่นที่อยู่ในระบบการแจ้งนั้น ให้แจ้งการครอบครองหรือใช้ ต่อเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  ตลอดจนการแก้ไขบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้อง

      ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับที่เสนอโดยสมาชิก สนช. ได้กำหนดยกเว้นการกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีโดยให้เครื่องกำเนิดรังสีวินิจฉัยทางการแพทย์ออกจาก พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559  แต่บทเฉพาะกาลก็ยังคงให้ในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายใดกำกับดูแล ให้เครื่องกำเนิดรังสีดังกล่าวอยู่ในระบบการแจ้งการครอบครองภายใต้ พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ไปพลางก่อน โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการร่วมและมีอำนาจออกกฎกระทรวง

     เมื่ออภิปรายเสร็จ ที่ประชุม สนช. ได้มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ. ทั้ง 2 ฉบับ พร้อมทั้งมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. และกำหนดระยะเวลาพิจารณาภายใน 30 วันนับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง  ทั้งนี้ ในการพิจารณาจะใช้ร่าง พ.ร.บ. ฉบับที่คณะรัฐมนตรีเสนอ เป็นหลักในการพิจารณา

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มกฎหมาย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 3414

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ – ๑๑๒๗

Search